išpjauti

išpjauti
išpjáuti 1. tr. K pjaunant pašalinti: Patepė išpjautą vietą gydomu vandeniu, ir žaizda užgijo J.Jabl. Kap tu jo (plauko) neišpjáusi, tai anas numirs (ps.) Grv. Žuvies žiaunos išpjaunamos . Iš žyvato motinos išpjautas B. ^ Šogeris buvai, šogeris būsi – daba nė su peiliu nebišpjáus Trk. Ne su peiliu anam neišpjáusi, ką žino Šv. Stovi jautis išpjautais šonais, pro nugarą dūmai rūksta (namas) Pnd. | refl. tr.: Ėmė išsipjovė iš visų smakų galvų liežuvius, susidėjo in krepšį BsPIV277. | Ji būt vaikų turėjus, ale išsipjóvė juos Skr.N iškastruoti: Reikės netrukus jau ir paršelius išpjáuti Up. 2. tr. Grš kurį laiką pjauti pjūklu: Pusę vasarelės išpjóviau malkas Vn. 3. tr. peiliu ar pjūklu nupjauti: Išpjovė medį ir įmetė jį ten Ch2Kar6,6. Aš išpjausiu šmaikščią rykštę Pb. Išpjáuta dabar miškai, nėra grybų, uogų Pst. | refl. tr.: Paėmė išsipjovė gerą aliksninę lazdą BM209. Juk ją (lazdą) gali iš kiekvieno krūmo išsipjauti J.Balč. Išsipjóvę linkių, rytoj eisime jau prie rugių Š. 4. tr. pjaunant pjūklu išilgai rąsto pagaminti (lentas): Ei pakirs pakirs žalią skrobluželį, išpjaus baltas lenteles RD149.sunaudoti lentoms, lentų gaminimui: Išpjáusma rąstą į lentas Grd. 5. tr. pjūklu pjaunant uždirbti: Roną (rąstą) pjaunant galėjo išpjáuti rublį par dieną Šts. 6. tr. SD410,419 pjaustant, pjaustinėjant padaryti: Stiklus vakar išpjóvė, šiandien deda langus Krš. Padavė jam taurę, išpjautą iš vieno smaragdo J.Balč. Aštriu peiliu ar specialia formele išpjauti tešlainius sp. 7. tr. peiliu ar pjūklu padaryti (skylę, griovelį): Atkalčių viduryje išpjauta širdis (širdies formos skylė) I.Simon. | refl. tr.: Langą jaujo[je] buvo išsipjovę Krs.Jrb stipriai spaudžiant įrėžti, išgremžti: Lytus, sunki vežimai išpjovė provėžas giliausias keliūse Šts. 8. tr. nupjauti dalgiu (javus ar šieną), nušienauti: Vincukas pievą išpjóvė i šieną suvežė Krš. Išpjaũs visas balas Strn. Visas šienelis išpjáutas, lyna Krš. Pieva išpjauta, šienas į kupečius sudėtas BM227. Jau pieva išpjautà ir išvežta Krš. Su skrudėlytėm išpjáuna pievą [taupus ūkininkas] Imb. Išpjoviau pievelę dobiluotą NS139. Du barus išpjovė LTR. Aure liūnai visi išpjautì, šiandien veža šieną Rm. Per dieną pjovė, nieką neišpjovė, šviesų dalgį sulaužė N253. | refl. tr.: Duoda tą daubikę mun išsipjáuties Pvn. Iš tos ganyvos reikia išsipjáut šienas Ob. 9. tr., intr. pajėgti pjauti dalgiu: Negali išpjáut – toki [geri] dobilai Plk. Žolė neišpjaunamà Brt. 10. tr. dalgiu ar plautuvu pjaunant įstengti padaryti tam tikrą kiekį: An dienos boba išpjáuna kapų tris, ir dvi, ir pusketvirtos Lz. 11. tr., intr. kurį laiką pjauti dalgiu (javus ar šieną): Išpjovęs [šieną] lig pusryčių, parėjo valgyti LTsIV225. 12. tr. pjaunant šieną rasti, užtikti: O ir išpjóvė mano žiedužėlį trečioje pradalgužėlė[je] JD994. 13. tr. pjaunant sudildyti: Išpjáutu dalgiu sunku pjauti Šts. 14. refl. išsiveržti į viršų, iššokti: Kap paorėj[o] per pavasarį, tai visos gyslos išsipjovė Arm. 15. tr. išžudyti peiliu ar šiaip kuo aštriu: Visi jie buvo galvažudžių išpjauti S.Dauk. [Žemaičiai] metūse 1409 viena nakčia pagal vokyčius išpjovė ir jų jungą vienkart su katalikų tikėjimu apent atmetė M.Valanč. | Išpjáuna su pulemiotu kaip avinus [per karą] Grz. | refl.: Ar tik neišsipjovė? P.Cvir.išskersti mėsai: Pašarų nėr – išpjáuna gyvulius Rm. Viską kai šluota šlavė: iššaudė aveles, išpjóvė kiaules Bgs. Papjūvas, papjovykščius išpjáuk J.prk. išnaikinti, išmarinti: Metūse 1798 įsisukusios rauplės išpjovė jo visus vaikus M.Valanč. Daug žmonių išpjovė marai A1884,265. Kiek daug ne laike žmonių karštinė išpjáuna! Užp. Jų vaikus vargas ir bėdos išpjaus! Tat. 16. tr. užpuolus kandžiojant išžudyti (ppr. apie plėšriuosius gyvūnus): Žiemą vilkai šunis išpjóvė Všv. Vilkučiams avis išpjovus, avinai skundžias senam vilkui J.Jabl. Žiūro, ka vilko išpjáuta visos avys Brb.geliant išnaikinti: Svetimos bitės mūsų aulius išpjauna S.Dauk. | refl.: Jei ant to avilio įsispiesdavo, kur stipresnės, išsipjáudavo [bitės] Grz. 17. tr. Ad, Krtn, Jnšk išėsti, išrieti, išvaryti: Išpjóvė, turėjo išeiti Vn. Su ta Zose susipyko, ir išpjóvė iš numų Pln. Šogeris buvai ir būsi: jau munęs niekur neišpjáusi! Trk. Priešininkai geidavo prazidentą iš urėdo išpjauti LC1882,23. \ pjauti; apipjauti; atpjauti; dapjauti; įpjauti; išpjauti; paišpjauti; nupjauti; panupjauti; papanupjauti; papjauti; parpjauti; perpjauti; piepjauti; prapjauti; pripjauti; razpjauti; supjauti; užpjauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išpjauti — išpjáuti vksm. Žmónės išpjóvė medžiùs, mi̇̀šką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įspjauti — intr. K; R, MŽ spjaunant įtaikyti į kurią vietą: Įspjauk į spjaudyklą J. Žiūrėk, ar aš įspjausiu pro langelį vidun Š. | Musys įspjovė, ir atsirado kirminiukai Krg. | prk.: Įspjovė žodį širdin, kol gyva neužmiršiu Ps. | refl.: Ana akies mirksnyj,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpjautinis — išpjautìnis sm. (2) K, NdŽ; SD331, Sut, LsB406 kastratas, eunuchas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgriežti — tr., išgriẽžti, ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgriežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgriežk votį J. Ìšgriežiau bul bos akelę Slm. Bul bų akelės reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpjaudinti — 1. cur. išpjauti 1: Jis ir bedieviui Nikanorui išpjaudino liežuvį Bb2Mak15,33. | refl. tr.: Vyras išsipjaudino žarną ir pagijo Šts. 2. cur. išpjauti 4: Aš pakviesdinčiau, aš išpjaudinčiau šešias baltas lenteles JD129. Aš išpjaudinsiu į lentas Ms …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpjauti — 1. tr. SD216, K peiliu, pjūklu, žirklėmis atskirti dalį: Atpjoviau galą rąsto J. Lašinių du kilogramu atpjovė Erž. Valgyk, atpjaũs duonos Nmč. Atpjoviau duonos plutą Grv. Nešk drobę atpjovęs nuog galvos ik kelių Kls. Milo kąsnys tokis atpjauta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrieti — 1 išrieti, ja (ìšreja Š), jo tr. 1. žr. 1 aprieti 1: Pasiutęs šuva išriejo žmogų KzR. 2. užpuolus, kandžiojant išpjauti, išvaryti (apie šunis): Nė vienas šuo negali svetimų šunų į svečius priimti, bet turi beregint išrieti M.Valanč. ^ Kad tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrėžti — 1 išrėžti, išrė̃žti, ia, ìšrėžė 1. tr. SD413, K, M, DŽ1 išpjauti, iškirpti (ppr. ką pailgą): Drobės ìšrėžiau du kavalkus ir paklojau – testa klojėjas Vlk. Dar gerai, kad neìšrėžė [audeklo] Eiš. Iš šitos eglės reiks išrėžt lentų Ds. Išrėžiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskusti — 1 išskùsti, ìšskuta, išskùto (ìšskutė) 1. tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ išpjauti skustuvu plaukus palei odą: Žilas plaukas smilkiny reikia britva išskùst Všn. Kap ìšskutu kap mašinka žirklelėm Pls. | refl. intr., tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ: Griežia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispjauti — K, Š; I 1. intr. NdŽ įspjauti kur, pritėkšti spjaudalų: Stiklinėn prispjovė tris kartus Žln. | refl. K, NdŽ. 2. tr. NdŽ spjaudalais priteršti: Prispjovė pilną aslą spjaudalų, skreplių J. Sveteliai, sveteliai, nebūkit kaip teliai, suvalgėt pyragą …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”